(1)
Voronkova, N.; Kholina, A.; Koldaeva, M.; Nakonechnaya, O.; Nechaev, V. Morphophysiological Dormancy, Germination, and Cryopreservation in Aristolochia Contorta Seeds. plecevo 2018, 151, 77-86.