(1)
Shchepin, O.; Schnittler, M.; Dagamac, N.; Leontyev, D.; Novozhilov, Y. Unexplored Diversity of Microscopic Myxomycetes: Evidence from Environmental DNA. plecevo 2019, 152, 499-506.