Voronkova, N., Kholina, A., Koldaeva, M., Nakonechnaya, O., & Nechaev, V. (2018). Morphophysiological dormancy, germination, and cryopreservation in Aristolochia contorta seeds. Plant Ecology and Evolution, 151(1), 77-86. https://doi.org/10.5091/plecevo.2018.1351