SHCHEPIN, O.; SCHNITTLER, M.; DAGAMAC, N.; LEONTYEV, D.; NOVOZHILOV, Y. Unexplored diversity of microscopic myxomycetes: evidence from environmental DNA. Plant Ecology and Evolution, v. 152, n. 3, p. 499-506, 28 nov. 2019.