Shchepin, Oleg, Martin Schnittler, Nikki Dagamac, Dmitry Leontyev, and Yuri Novozhilov. 2019. “Unexplored Diversity of Microscopic Myxomycetes: Evidence from Environmental DNA”. Plant Ecology and Evolution 152 (3), 499-506. https://doi.org/10.5091/plecevo.2019.1621.