[1]
N. Voronkova, A. Kholina, M. Koldaeva, O. Nakonechnaya, and V. Nechaev, “Morphophysiological dormancy, germination, and cryopreservation in Aristolochia contorta seeds”, plecevo, vol. 151, no. 1, pp. 77-86, Mar. 2018.